Ogłoszenie dla kandydatów do CXIX LO

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca2019 r. (piątek) od godz. 12.00 do 28 czerwca2019 r. (piątek) do godz. 16.00 .

Kandydaci składają kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Related posts