RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy CXIX LO im. Jacka Kuronia

PKO BP S.A. XVIII O/W-wa

86 1020 1185 0000 4102 0011 3621

 

Bierzemy aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, w tym:

 • opiniujemy budżet szkoły,
 • opiniujemy projekty programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,
 • uczestniczymy w organizacji pracy szkoły m.in. pomagając w przygotowywaniu harmonogramu dni wolnych od zajęć dydaktycznych,
 • oceniamy pracę nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego,
 • motywujemy uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także do udziału w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach,
 • monitorujemy postępy uczniów w nauce, a w szczególności wyniki matur próbnych w klasach trzecich,
 • analizujemy frekwencję uczniów,
 • bierzemy udział w planowaniu działań mających na celu wyeliminowanie zachowań nagannych,
 • z wychowawcami konsultujemy plany wychowawcze poszczególnych klas,
 • wspólnie z kadrą pedagogiczną szkoły rozwiązujemy problemy wychowawcze,
 • inicjujemy spotkania zespołu nauczycieli danego oddziału w celu omówienia efektów nauczania lub rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • współpracujemy z Samorządem Uczniowskim,
 • pomagamy w organizacji imprez i uroczystości szkolnych oraz bierzemy w nich czynny udział, m.in.: uroczystego rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Patrona, szkolnej Wigilii, czy też dni otwartych dla uczniów szkół gimnazjalnych,
 • współorganizujemy wyjścia na wystawy, lekcje muzealne oraz seanse filmowe,
 • pomagamy w wyborze dodatkowej oferty edukacyjnej dla uczniów szkoły, takich jak m.in. warsztaty dziennikarskie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, warsztatów ekonomicznych we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, czy też warsztatów dla maturzystów dotyczących stresu,
 • zapraszamy do szkoły znane i lubiane postacie; młodzieżą spotkali się m.in.: minister Krzysztof Kwiatkowski, reżyser Patryk Vega, publicysta Piotr Zaremba, czy też dziennikarz Łukasz Jakóbiak,
 • pomagamy w organizacji wyjazdów integracyjnych uczniów klas pierwszych oraz innych wycieczek szkolnych i klasowych,
 • uczestniczmy w wyborze projektów edukacyjnych, w tym zagranicznych związanych z wymianą międzynarodową młodzieży; szkoła nawiązała współpracę z Europejskim Forum Młodzieży z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Europejskim Centrum Młodzieży z Łodzi, co umożliwiło uczniom wyjazdy na zagraniczne projekty edukacyjno-językowe (m.in. do Hiszpanii – 2013, Francji – 2013, Włoch 2012, Wielkiej Brytanii- 2011) oraz na wymiany młodzieży (m.in. Azory – 2014),
 • umożliwiamy uczniom udział w warsztatach edukacyjnych w miejscach naszej pracy, np. w radiu, redakcjach gazet, telewizji, instytucjach administracji państwowej, m.in. Parlamencie RP oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 • wspieramy szkolny teatr „Stopa”, m.in. poprzez współfinansowanie z funduszu Rady Rodziców kosztów scenografii, profesjonalnego oświetlenia, wypożyczenia strojów czy też zakupu rekwizytów, pokrywamy koszta transportu, finansujemy wywoływanie zdjęć dokumentujących działalność teatru,
 • finansujemy zakup materiałów do wystaw i gablot szkolnych dokumentujących realizację wyjazdów, projektów i warsztatów,
 • finansujemy zakup pomocy dydaktycznych, np. książek do biblioteki szkolnej oraz instrumentów muzycznych, np. gitara dla szkolnego chóru i werble dla pocztu sztandarowego szkoły.
 • finansujemy zakup nagród książkowych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, dla uczniów działających na rzecz szkoły oraz dla laureatów konkursów szkolnych,
 • z funduszu Rady Rodziców zakupiliśmy kserokopiarkę,
 • sfinansowaliśmy tablicę pamiątkową związaną z patronem naszej szkoły – Jackiem Kuroniem,
 • pomagamy szkolnemu Wolontariatowi w organizacji zbiórek, a następnie pomagamy w transporcie tych darów do organizacji charytatywnych
 • współuczestniczymy w powstawaniu studia filmowego,
 • współuczestniczyliśmy w przygotowaniu kosztorysu do projektu w ramach budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2015 – „Centrum Dialogu im. Jacka Kuronia”,
 • aktywnie włączamy się w promocję szkoły,
 • organizujemy Bal Studniówkowy,
 • organizujemy poczęstunek dla uczniów w czasie przerw podczas trwania egzaminów maturalnych,
 • wpływamy na poprawę bezpieczeństwa w szkole – współfinansowaliśmy zakup dodatkowych kamer monitoringu przy wejściu, a z funduszy Rady Rodziców opłacamy ochronę,
 • wpływamy na jakość oferty szkolnego bufetu, który m.in. dzięki naszym działaniom zmodyfikował menu, (m.in. rozpoczęto sprzedaż świeżych kanapek i owoców, wycofano napoje energetyzujące),
 • zaproponowaliśmy wprowadzenie szkolnych odznaczeń w postaci złotych i srebrnych tarcz dla wybitnych absolwentów liceum.